Übersetzungsbüro
Deutsch
Translation Company
English

A Harcz & Társa Kft. általános szerződési feltételei

1. Hatály

TermsA jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) hatálya a Felek között fordítási feladatok ellátására létrejött vállalkozási jogviszonyra terjed ki. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az ÁSZF vonatkozó rendelkezései helyébe a Felek megállapodása lép.

2. Az ÁSZF tárgya

Megrendelő és a Harcz & Társa Kft. Fordítóiroda (2092 Budakeszi, Kert utca 36.; Cg. CG.01-09-363595; adószám: HU 10958045-2-13; a továbbiakban: Vállalkozó) megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Felek által megállapodott határidőre elvégzi a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott forrásnyelvi szövegnek célnyelvre történő lefordítását.

3. A SZOLGÁLTATÁS TERJEDELME ÉS JELLEGE

3.1 Egyéb megegyezés hiányában a szolgáltatással kapcsolatosan a következő feltételek érvényesek.

3.2 A Vállalkozó kikötheti, hogy a Megrendelő a megrendelésében közölje a fordítás célját. Ezek például a következők lehetnek: 

3.2.1 kizárólag tájékozódásra, 

3.2.2 nyilvánosságra hozatalra, más célú kiadásra vagy reklámcélra, 

3.2.3 jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz, 

3.2.4 egyéb olyan célra, amelyre a szöveg fordításával foglalkozó fordítónak figyelemmel kell lennie.

3.3 Ha a Megrendelő a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a Megrendelőt terhelik.

3.4 Ha a fordítás célját a megrendelésben aVállalkozóval – kívánsága ellenére – nem ismertették, akkor a Vállalkozónak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a fordítóiroda az 3.2.1 pont szerinti tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

3.5 A Vállalkozó nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megrendelő a megrendeléssel együtt e terminológiákat a megbízott rendelkezésére bocsátotta. 

4. A megrendelés menete, a Vállalkozó teljesítése, a Felek együttműködése

4.1. Megrendelő a megrendelését és a fordítandó szöveget e-mailben, esetleg postai úton, futárral vagy személyesen, saját költségére juttatja el Vállalkozó részére, aki a megrendelés elfogadását írásban visszaigazolja. A konkrét fordítás elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés akkor jön létre, amikor a felek a fordítás tárgya, határideje és díja tekintetében írásban megállapodtak, és a fordítandó szöveg Vállalkozóhoz megérkezett. A fordítandó szöveg megküldéséből eredő valamennyi kockázat, így különösen a késedelmes megérkezés, elveszés, megrongálódás, megsemmisülés kockázata a Megrendelőt terheli. Amennyiben a fordítandó szöveg olvashatatlansága vagy egyéb hibája miatt annak ismételt megküldése szükséges, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni.

4.2. A Vállalkozó a Megrendelő nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát nem köteles vizsgálni; az ilyen személy képviseleti jogának hiányára vagy annak túllépésére a Megrendelő a leadott megrendelés visszaigazolását, majd a fordító által elvégzett munka akár részleges teljesítését követően követően a vállalkozói díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében nem hivatkozhat.

4.3. Amennyiben Megrendelő a korábbi megrendelései alapján kiszámlázott vállalkozói díjakat nem fizette meg maradéktalanul, úgy Vállalkozó jogosult a további megrendeléseket a vállalkozói díj teljes megfizetéséig visszautasítani.

4.4. Speciális szaktudást igénylő szakszövegek esetén Megrendelő egy szakmai kapcsolattartó személyt jelöl meg, akivel a Vállalkozó terminológiai egyeztetést folytathat. Amennyiben Megrendelő bizonyos kifejezések meghatározott módon történő fordításához ragaszkodik, úgy köteles az adott témában készült esetleges korábbi fordításokat, továbbá a rendelkezésére álló szakkifejezés- és szakszó-gyűjteményeket a Vállalkozó részére megküldeni.

4.5. A Vállalkozó a vállalkozás teljesítése során alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó tevékenységéért a Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el.

4.6. A Vállalkozó a fordítást jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon köteles szolgáltatni. A fordítandó szövegben előforduló sajátos terminológiák fordítására a Vállalkozó csak akkor köteles, ha a Megrendelő a fordítandó szöveg megküldésével egyidejűleg a terminológiák fordítását is a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta.

4.7. Megrendelő köteles a Vállalkozó által elvégzett munkát haladéktalanul megvizsgálni.

4.8. A Vállalkozó a részére megküldött szövegeket a lefordított szöveg megküldésével egyidejűleg - Megrendelő kérésének megfelelően - Megrendelőhöz visszajuttatja, azt megsemmisíti vagy 3 hónap időtartamra megőrzi.

4.9 A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Vállalkozóhoz a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben ezen feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

4.10 Abban az esetben, ha a Vállalkozó a munkát még nem kezdte el, de a Megrendelő egy már megrendelt fordítási megbízást visszavon, akkor a megbízás nettó értékének 10%-át köteles törlési díjként a Vállalkozónak megfizetni.

5. A vállalkozói díj összege, díjtalan szolgáltatások, fizetési feltételek

5.1. A vállalkozói díjak és sürgősségi felárak összegét a Vállalkozónak a www.translationcompany.org honlapján közzétett mindenkori díjjegyzéke tartalmazza. A díjjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A Felek külön megállapodásukkal a díjjegyzékben feltüntetett díjaktól eltérhetnek. Árajánlat írásos, elektronikus formában és az árajánlat kiadásától számított maximum 1 hét időtartamra érvényes.

5.2. A vállalkozói díj meghatározásánál a célnyelvi (lefordított) szöveg szóközökkel számított karakterszáma az irányadó. [A karakterek számát az MS Word dokumentumok „Eszközök/Szavak száma/Karakterek száma (szóközökkel)” menüpontja mutatja meg.]

5.3. A Vállalkozó nem számít fel díjat a célnyelvi szövegek számítógépes gépeléséért, ábrák és táblázatok nélküli egyszerűbb formázásért (bekezdésekre tördelés, kiemelés, dőlt betűs szövegrészek), a helyesírás-ellenőrzéséért, korrektúrázásért, elektronikus formában (elsősorban e-mailen, esetleg lemezen) történő továbbításért. Amennyiben a továbbítás nem elektronikus úton történik, úgy az elvégzett munka továbbításának (futár, posta stb.) költségeit Megrendelő viseli.

5.4. Az elkészült fordítással kapcsolatos esetleges kifogás a Megrendelőt nem jogosítja fel a fizetés visszatartására.

5.5 Amennyiben a Megrendelő a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére az ajánlatkéréskor, Vállalkozó csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.

5.6. A Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 10 naptári napon belül köteles a vállalkozói díjat banki átutalással a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlára átutalni. A Vállalkozónak joga van ahhozz, hogy 50 ezer leütésnél nagyobb terjedelmű szövegek fordításának megrendelése esetén megfelelő részfizetést illetve készpénzes fizetést kérjen. Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat huszonöt százalékkal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles a Vállalkozónak megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

5.7. Amennyiben a Megrendelő a megrendelést követően a Vállalkozó hibás vagy késedelmes teljesítésén kívüli okból eláll a szerződéstől, úgy köteles a Vállalkozó részére megfizetni a fordítás elvégzése érdekében a Vállalkozónál felmerül igazolt költségeket, valamint az elállás időpontjáig igazoltan már elvégzett fordítási munkáért járó vállalkozói díjat és a Vállalkozó esetleges további kárát.

5.8. A mások által végzett írásbeli fordítások lektorálásáért a Vállalkozó a megfelelő jellegű fordítás díját számíthatja fel.

5.9. Fizetési késedelem esetén a megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti. A Vállalkozó a Megrendelő fizetési késedelme esetén fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megrendelő azon megrendeléseire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

5.10. A Vállalkozó szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Vállalkozó a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

6. Szavatosság, felelősség

6.1. Megrendelő szavatol azért, hogy a vállalkozás tárgyát képező tevékenységet minden korlátozástól mentesen jogosult Vállalkozótól megrendelni. Amennyiben harmadik személy a Vállalkozóval szemben szerzői jogainak megsértése miatt vagy más okból igényt érvényesít, Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen igények teljesítése alól Megrendelőt mentesíti. Amennyiben Vállalkozó ellen peres eljárás indul, Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó oldalán perbe lép, és mindenben a Vállalkozó segítségére lesz.

6.2. Nehezen olvasható (kézírásos, vagy elmosódott), illetve értelmetlen dokumentumok fordításával kapcsolatban semmiféle szavatossági jog nem érvényesíthető a Vállalkozóval szemben. A Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekbol, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

6.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fordítandó és a lefordított szövegek e-mailen keresztüli, nem titkosított csatolmányként történő küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát, harmadik személyek a szöveghez hozzáférhetnek, azt megismerhetik. Az e-mailben történő továbbítás Megrendelő kockázatára történik, az ebből eredő károkért Vállalkozó nem felel. A bizalmas dokumentumokat – külön megállapodása alapján – ajánlatos titkosítva továbbítani. A Megrendelő az e-mail üzenetben történő küldést saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Vállalkozó felelőséggel nem tartozik. A Vállalkozó nem felel továbbá az e-mailben megküldött szövegek esetleges sérüléseiért és ezeknek a Megrendelőhöz határidőre történő megérkezéséért, amennyiben A Vállalkozó a Megrendelő részére a fordítást a határidő előtt e-mailben elküldte.

6.4. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Vállalkozó szokásos gyakorlatának megfelelő magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét.

6.5. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

6.6. A Vállalkozó köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő szubjektív elvárásainak megfeleljen.

7. Késedelmes és hibás teljesítés

7.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén - ha a Vállalkozó késedelmét kimenteni nem tudja - Megrendelő elállhat a szerződéstől.

7.2. Megrendelő a fordítás minőségével kapcsolatos bármely kifogást a lefordított szöveg átvételétől számított 8 naptári napon belül érvényesíthet Vállalkozóval szemben. Ez az időszak áll rendelkezésre az esetleges kárigények bejelentésére is.

7.3. Az esetleges fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles pontosan megjelölni. A Vállalkozó a hiba kijavítására a Megrendelővel egyeztetett határidőn belül köteles. Amennyiben a Felek e határidő tekintetében nem tudnak megállapodni vagy a hiányosságok megszüntetésére a Megrendelő harmadik személyt kér fel, úgy a Vállalkozó mentesül kijavítási kötelezettsége alól. Amennyiben a Vállalkozó a megállapodott határidőn belül a hibát kijavítja, a Megrendelő a Vállalkozó számláját teljes összegben tartozik megfizetni.

7.4. Ha a Vállalkozó a hibákat a meghosszabbított határidőn belül nem javítja ki, a Megrendelő elállhat a szerződéstől, mely esetben az elkészült fordítást ill. annak másolatát nem használhatja fel. Jelentéktelen hiba esetén (azaz ha az elkészült szövegben nem észlelhető értelemzavaró fordítási hiányosság) az elállás joga a Megrendelőt nem illeti meg.

7.5. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, vagy a Megrendelő által létrehozott, vagy belső szakkifejezések) nem tekinthetők fordítási hibának, kivéve, ha a Megrendelő ezeket a megrendeléssel egyidejűleg közölte a Vállalkozóval.

8. Kártérítés

A Megrendelő a fordítás nem megfelelő minősége miatt kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet a Vállalkozóval szemben, amennyiben a 7.3. pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az nem vezetett eredményre. A Vállalkozó esetleges késedelme vagy hibás teljesítése esetén a vállalkozási díj 50%-áig, de fordításonként maximum nettó 50.000 Ft összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

9. VIS MAJOR

Vis major a Megrendelő és a Vállalkozó szerződését megszünteti. A Vállalkozó a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a Megrendelő részére elvégzett munkára a Megrendelő megjelölésével referenciaként hivatkozzon.

10.2. A vállalkozás tárgyával kapcsolatos minden, esetleges szerzői jogi felelősség és kötelezettség a Megrendelőt terheli.

10.3. Vállalkozó köteles a vállalkozás teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot a teljesítést követően is megőrizni, továbbá a munkatársai és alvállalkozói tudomására jutott adatokat és információkat is bizalmasan kezelni.

10.4. A Megrendelő a Vállalkozó alkalmazottait, a teljesítéshez igénybe vett szerződéses partnereit a Vállalkozó megkerülésével nem kérheti fel fordítási, illetve ahhoz kapcsolódó kiegészítő, közvetítő tevékenységek végzésére. E személyeket a Megrendelő kizárólag a jelen ÁSZF-ben szabályozott megrendelés szerint veheti igénybe munkavégzésre. Amennyiben Megrendelő e kötelezettségét megszegi, a Vállalkozó irányában teljes kártérítési felelősség terheli, amelynek körében köteles megfizetni a Vállalkozó részére azt az összeget, amelyet a Megrendelő a Vállalkozó részére a Vállalkozótól történő megrendelés esetén lett volna köteles megfizetni.

10.5. A Felek a közöttük létrejött vállalkozási jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Az egyeztetés sikertelensége esetére a Felek – a pertárgy értékétől függően - a Vállalkozó székhelye szerinti helyi ill. megyei bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját. 
2008. július 1.

 

Megbízóink - rólunk

Barabás Dalma

Magyarország

Kedves Balázs,

Már készen is az anyag? Szuper, de nem volt ennyire sürgős!:)
Nagyon köszönjük, részünkről megfelelő. Rendben találtuk.
Jöhet a számla!

Barabás Dalma

 

További vélemények >>

Partnereink
  • Virtuális séta készítése
  • Daniel B. Harcz Fine Art Photography
Fordítóirodánk hírei

 

2017. 10.15. Cégünk az elmúlt hónap során átfogó adatbázis-frissítést végzett. Ennek köszönhetően az általunk kínált számos nyelvre az eddigieknél még rövidebb határidővel és még megbízhatóbb, kiszámíthatóbb módon tudunk fordítani.

2021.12.31. Ezúton kívánunk minden rendszeres és alkalmankénti megbízónknak, fordítónknak és lektorunknak boldog, sikerekben gazdag, egészséges 2022-es esztendőt, melyben reményeink szerint továbbra is rendszeresen együtt tudunk majd működni.

Cityscapes_1071.jpg